24 maja 2021

Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://abcseo.pl/sklep

Spis treści

 1. Definicje Regulaminu.. 1
 2. Postanowienia ogólne. 3
 3. Konto Użytkownika. 4
 4. Usługi5
 5. Zawieranie umów sprzedaży.. 5
 6. Płatności6
 7. Dostawa Towarów… 7
 8. Reklamacje. 7
 9. Prawo odstąpienia od umowy.. 8
 10. Gwarancja jakości9
 11. Dane osobowe i polityka prywatności9
 12. Odpowiedzialność. 10
 13. Postanowienia o charakterze prawnoautorskim… 11
 14. Obowiązki Klientów… 11
 15. Postanowienia odnoszące się do obrotu profesjonalnego.. 12
 16. Zmiana Regulaminu.. 13
 17. Zakończenie świadczenia Usług. 13
 18. Postanowienia końcowe. 13

Niniejszy Regulamin określa usługi świadczone przez Sklep https://abcseo.pl/sklep, zasady świadczenia tych usług i tworzenia Konta Użytkownika.

Regulamin stanowi wzorzec umowy, o którym mowa w art. 384 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej jako: „KC”) oraz został on opracowany w wypełnieniu obowiązków wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm., dalej jako „uUDE”).

       I.            Definicje Regulaminu

Administrator (także Sprzedawca i Usługodawca)podmiot udostępniający Konto Użytkownikowi – „ELPROC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (03-682), ul. PERŁOWA 25, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 017193810, posługujący się numerem NIP 5272336627
  
Dzień roboczyjeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  
Formularz rejestracjiformularz udostępniony w Sklepie, którego uzupełnienie za pomocą danych Użytkownika jest niezbędne dla utworzenia Konta Użytkownika  
Formularz zamówieniaformularz dostępny na stronie internetowej www.abcseo.pl/sklep służący złożeniu Zamówienia  
Hasło Użytkownika, Hasłociąg znaków literowych, cyfrowych lub innych ustalony i znany Użytkownikowi służący do jego uwierzytelnienia w Sklepie  
Konto Użytkownika, Kontozbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Sklepu oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika  
KonsumentKlient będący osobą fizyczną, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową  
Klientpodmiot, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą; może być nim zarówno Użytkownik, jak i podmiot niemający w Sklepie Konta Użytkownika  
Login Użytkownika, Loginciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący Użytkownika w Sklepie  
Regulaminniniejszy regulamin Sklepu www.abcseo.pl/sklep
SklepSklep internetowy działający na stronie internetowej www.abcseo.pl  
Towardostępny w Sklepie przedmiot będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą  
Profil  zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta  
Umowaumowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest założenie i prowadzenie Konta Użytkownika  
Umowa sprzedażyUmowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza zamówienia  
UmowyUmowa oraz Umowa sprzedaży łącznie  
Usługobiorca, Użytkownikosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi elektronicznej I  
Usługa elektroniczna Iusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta Użytkownika  
Usługi  Usługa elektroniczna I oraz usługa polegająca na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży łącznie  
Zamówienieoświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży

     II.            Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.abcseo.pl prowadzonego przez „ELPROC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (03-682), ul. PERŁOWA 25, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 017193810, posługujący się numerem NIP 5272336627, adres e-mail: biuro@abcseo.pl
 2. Sklep www.abcseo.pl/sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 3. Towary dostępne w Sklepie są nieużywane, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, jak i zostały w sposób zgodny z obowiązującym prawem wprowadzone na rynek polski.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
 5. komputer z dostępem do Internetu,
 6. dostęp do poczty elektronicznej,
 7. przeglądarka internetowa,
 8. obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej oraz zgoda Klienta na używanie plików Cookies.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy: KC, uUDE, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  III.            Konto Użytkownika

 1. Użytkownikiem Sklepu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoba prawna.
 2. Osoby fizyczne, które ukończyły 13. rok życia, zaś nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać ze Sklepu jako Użytkownicy w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Dla celów uzyskania statusu Użytkownika Sklepu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza rejestracji za pomocą następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko/nazwa, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego [do wprowadzenia]. Niezbędne jest również ustalenie przez Użytkownika Loginu oraz Hasła do Konta Użytkownika.
 4. Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, może być dokonana przez osobę, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu czynności związanych z rejestracją w Sklepie oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W tym celu osoba ta powinna wypełnić Formularz rejestracyjny przez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w Sklepie oraz Hasła, a także podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmę) podmiotu rejestrowanego oraz jego siedzibę.
 5. Podczas rejestracji Użytkownika w Sklepie dostępny jest jeden wariant rejestracji:
  1. Użytkownik wypełnia Formularz rejestracji oraz akceptuje Regulamin i niezbędne klauzule zgody;
  1. z chwilą akceptacji Regulaminu i niezbędnych klauzul zgody dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, na mocy której Administrator świadczy Usługę elektroniczną I na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Korzystanie z poszczególnych opcji dostępnych w Sklepie może wiązać się z koniecznością udostępnienia dodatkowych danych Użytkownika, poza wymienionymi w pkt 3 i 4 powyżej.
 7. Jeżeli w procesie rejestracji, jak i w trakcie korzystania ze Sklepu Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne, które uległy zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Administratora o wszelkich zmianach na wskazany adres e-mail Administratora lub może dokonać samodzielnych zmian w danych udostępnionych poprzez Formularz rejestracji.
 8. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w pkt 1 powyżej może zawierać Umowę sprzedaży bez konieczności posiadania Konta Użytkownika.

Funkcjonalność Konta Użytkownika

 • Wraz z prawidłowym ukończeniem procesu rejestracji w Sklepie zostanie utworzone dla Użytkownika Konto przypisane do jego Loginu. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta po podaniu Loginu oraz Hasła.
 • Konto zawiera dane udostępnione przez Użytkownika w Formularzu rejestracji.
 • Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych udostępnionych w Formularzu rejestracji w trakcie korzystania z usług Sklepu. Zabronione jest również podawanie danych niepełnych bądź nieprawdziwych – odpowiedzialność za działania z tym związane uregulowana została w rozdziale XII niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników, ani udostępniać Konta innym osobom. Nie dotyczy to udostępnienia Konta firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 • Konta nie można zbyć, z zastrzeżeniem, że Konto należące do przedsiębiorcy może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 • Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do części świadczonych przez siebie usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od zmiany Hasła do Konta.
 • Zabrania się używania Konta do działania na szkodę innych Klientów Sklepu

IV.            Usługi

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu świadczy Usługę elektroniczną I polegającą na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Konta Użytkownika oraz umożliwia zawieranie Umów sprzedaży zarówno dla Użytkowników, jak i dla Klientów nieposiadających Konta Użytkownika (pkt 8 rozdziału III).
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców poprzez Sklep odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca może zamieszczać na stronie internetowej Sklepu treści reklamowe, które będą stanowiły integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Świadczenie Usług określonych w niniejszym rozdziale Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

    V.            Zawieranie umów sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, przedstawia ofertę zakupu określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i uprawniony do podjęcia decyzji w kwestii dalszej realizacji Zamówienia (może on anulować Zamówienie, zrealizować je bez brakujących Towarów, dłużej oczekiwać na realizację lub dokonać wyboru innego Towaru na miejsce brakującego).
 3. Cena Towaru widoczna na stronie internetowej Sklepu podana jest w walucie polskiego złotego (PLN) i obejmuje podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena jednakże nie obejmuje kosztów dostawy.
 4. Ceny Towarów widniejące w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 5. Towary w promocji występują w limitowanej liczbie sztuk i Zamówienia ich dotyczące będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.
 6. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu za pomocą Formularza zamówień.
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 17:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:00, zaś w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego [do ustalenia].

Zawarcie Umowy sprzedaży

 • Dla celów zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia poprzez udostępniony przez Sprzedawcę Formularz zamówienia. Dla celów zawarcia Umowy sprzedaży nie jest natomiast niezbędne posiadanie Konta Użytkownika.
 • W przypadku wskazanym w rozdziale III pkt 8, celem zawarcia Umowy sprzedaży po wybraniu Towarów niezbędne jest wypełnienie Formularza zamówienia poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu dostawy i numeru telefonu komórkowego. Podany adres e-mail wymaga potwierdzenia poprzez przepisanie w odpowiednim formularzu kodu z otrzymanej wiadomości e-mail, następnie wymagane jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku osoby będącej Użytkownikiem w celu zawarcia Umowy sprzedaży nie jest obowiązkowe wypełnienie Formularza zamówienia. Po dokonaniu wyboru Towarów Sklep automatycznie posłuży się danymi Użytkownika udostępnionymi poprzez Formularz rejestracji. W takim przypadku po zatwierdzeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty dochodzi do zawaria umowy sprzedaży.
 • Regulamin odnoszący się do sytuacji jak w pkt 9 powyżej wiąże jedynie w zakresie zawierania i wykonywania Umów sprzedaży.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, w następstwie czego Klient jest związany złożonym przez siebie Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej:
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 • wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

VI.            Płatności

 1. Sprzedawca umożliwia uregulowanie należności Klienta poprzez następujące sposoby płatności [do ustalenia przez Sprzedawcę]:
 2. płatność przelewem tradycyjnym na konto rachunku bankowego Sprzedawcy;
 3. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem;
 4. płatność poprzez serwis https://tpay.com
 5. płatność przekazem pocztowym.
 6. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 7. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży w danym przypadku stanowi inaczej.
 8. W razie niedokonania płatności we wskazanym w pkt 4 powyżej terminie Sprzedawca wysyła Klientowi wezwanie do zapłaty. Koszt wystawienia i wysłania wezwania do zapłaty wynosi 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) brutto, co obciąża Klienta. Do kwoty wskazanej w fakturze lub paragonie doliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia z zapłatą. Klient otrzymuje wezwanie drogą pocztową oraz poprzez pocztę elektroniczną.

VII.            Dostawa Towarów

 1. Koszty dostawy Towarów są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru.
 2. Dla Zamówień o łącznej wartości przekraczającej 1000 zł Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty dostawy Towaru (dotyczy przesyłek do 30 kg).
 3. Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wybór przy zamówieniu
 4. Na termin dostawy Towarów składa się czas kompletowania przesyłki oraz czas jej dostawy przez przewoźnika:
 5. czas kompletowania przesyłki wynosi od 2 do 14 Dni Roboczych. Jeśli Towar sprowadzany jest z poza granic Polski, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany;
 6. dostawa przesyłki przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII.            Reklamacje

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. KC określa podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Towaru oraz zgłoszenie wybranego żądania należy dokonać elektronicznie na adres: biuro@abcseo.pl pisemnie na adres: Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, Warszawa 01-424.
 3. Wiadomość wysyłana zgodnie z pkt 2 powinna zawierać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe zgłaszającego wadę. Podane informacje będą służyły ułatwieniu oraz przyspieszeniu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Gdy jest to niezbędne dla stwierdzenia i zbadania wad fizycznych
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do przedstawionych żądań niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.
 6. W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem zgodnie z żądaniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Towaru na wolny od wad.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Sklepu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
 • Wiadomość e-mail powinna zawierać jak najwięcej informacji i okoliczności odnoszących się do przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podanie tych informacji posłuży ułatwieniu oraz przyspieszeniu postępowania reklamacyjnego.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji będzie wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny wskazany przez niego sposób.

  IX.            Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od jednej z Umów bez podania przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub Umowy sprzedaży liczonym zgodnie z pkt 5b rozdziału III oraz pkt 12 rozdziału V, z uwzględnieniem pkt 7 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu w siedzibie Administratora/w urzędzie pocztowym/poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Sprzedawcy.
 2. W razie odstąpienia od jednej z Umów uważana jest ona za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony w wykonaniu danej z Umów świadczyły, ulega zwrotowi w naturze, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeśli doszło do tego w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia wady.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi wyłącznie koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy.
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia. w którym Towar został Konsumentowi wydany.
 8. Prawo odstąpienia od Umów zawartych na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
 9. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy/Umowy sprzedaży;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 11. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 12. Prawo odstąpienia od Umów przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę wynikającego z Umów zobowiązania w terminie ściśle określonym.

    X.            Gwarancja jakości

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy, który rozpoczyna swój bieg od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu – paragon lub faktura VAT.

  XI.            Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Sklepu jest „ELPROC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (03-682), ul. PERŁOWA 25, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 017193810, posługujący się numerem NIP 5272336627, adres e-mail: biuro@abcseo.pl
 2. Podanie danych osobowych wskazanych w rozdziale III jest dobrowolne, jednak niezbędne zarówno do utworzenia Konta Użytkownika, jak i korzystania ze Sklepu.
 3. Administrator danych zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm., dalej jako: „uODO”).
 4. Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w celu zawarcia i wykonania jednej z Umów oraz będą one przekazywane innym Użytkownikom w określeniu zakresu publikowanych danych w Profilu Użytkownika.
 6. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu rejestracyjnym Administrator będzie przekazywał Informacje handlowe oraz treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich.
 7. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo dostępu, modyfikacji oraz usunięcia dotyczących ich danych osobowych.
 8. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.
 9. Prowadzenie Serwisu Administrator powierzył […].
 10. Zakazane jest pobieranie lub wykorzystywanie, w tym agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim.
 11. Polityka Prywatności określa także środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 uUDE.

XII.            Odpowiedzialność

 1. Klienci samodzielnie ponoszą koszty korzystania z usług telekomunikacyjnych zgodnie z cennikiem operatorów tych usług.
 2. Jeżeli Klient lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Administratorowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem tych osób. Nadto Klient naprawi Administratorowi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
 3. Postanowienia pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Administratorowi postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Administrator oraz Klient wyłączają w stosunkach  pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Administratora za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Sklepu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu Cookies.
 5. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Klienta wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Klientowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Administratora, w szczególności negatywnego wpływu na renomę lub dobre imię Administratora.
 6. Klient ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym Regulaminem sposób korzystania ze Sklepu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
 7. Administrator nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online, dostawców przesyłek pocztowych i listów oraz samych dostawców Internetu.
 8. Administrator nie odpowiada za opóźnienia lub niepoprawne działanie związane z kanałami płatności realizowanych elektronicznie.
 9. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych w rozdziale III pkt 12, ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zachowania podejmowane w Sklepie. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy Hasło do Konta.
 10. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.

XIII.            Postanowienia o charakterze prawnoautorskim

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.abcseo.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością „ELPROC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (03-682), ul. PERŁOWA 25, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 017193810, posługujący się numerem NIP 5272336627. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.abcseo.pl bez uprzedniego uzyskania jego zgody.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.abcseo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Administratorowi oraz skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną i karną.
 3. Wszelkie nazwy handlowe, towarów, firm i wszelkie loga użyte na stronie internetowej Sklepu www.abcseo.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie dla celów identyfikacyjnych. Mogą być one również zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu www.abcseo.pl użyte są wyłącznie dla celów informacyjnych.
 4. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne na stronach Sklepu stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora lub Klientów.

XIV.            Obowiązki Klientów

 1. Klienci są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Działania Klientów w Sklepie powinny się odbywać w zgodzie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu (a także Konta Użytkownika, jeśli je posiada) w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Pobieranie bądź wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Sklepu materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora.
 6. Pobieranie materiałów nie może naruszać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora oraz Klientów.
 7. Klient zamieszczając treści w Sklepie (w tym zdjęcia i inne materiały na swoim Koncie Użytkownika) oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (majątkowe) do publikowanych treści. Klient zapewnia, iż treści te nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z treści przez Administratora. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Klient zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.
 8. Klient zamieszczając treści w Sklepie, udziela Administratorowi licencji bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  1. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  1. publiczne wystawianie;
  1. publiczne wyświetlenie;
  1. publiczne odtworzenie;
  1. publiczne wykonanie;
  1. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
  1. wprowadzanie do pamięci komputera;
  1. publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  1. najem oryginału lub egzemplarzy;
  1. użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
  1. zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób;
  1. nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy;
  1. reemitowanie;
  1. wykorzystywanie treści w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

XV.            Postanowienia odnoszące się do obrotu profesjonalnego

W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od jednej z Umów zawartych z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W przypadku wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XVI.            Zmiana Regulaminu

 1. Administrator może zmienić Regulamin oraz formułę świadczonych w ramach Sklepu Usług. Zmiana stanie się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Ogłoszenia zamieszczone przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą podlegały zasadom dotychczasowym.
 2. W razie zmian Regulaminu Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Sklepu po wprowadzeniu ich do treści Regulaminu zostanie powiadomiony o zakresie tych zmian i możliwości wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanych zmianach.

XVII.            Zakończenie świadczenia Usług

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z Usługi elektronicznej I świadczonej za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zakończenie świadczenia Usługi elektronicznej I przez Administratora na rzecz Użytkownika następuje na skutek następujących zdarzeń:
  1. odstąpienie od Umowy;
  1. wypowiedzenie Umowy wraz z upływem okresu wypowiedzenia, chyba że w danym przypadku okres wypowiedzenia nie przysługuje.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem w każdym czasie poprzez poinformowanie Administratora o zamiarze wypowiedzenia w drodze wiadomości wysłanej na adres e-mail Administratora. Wraz z wypowiedzeniem Umowy zostają usunięte ze Sklepu Konto Użytkownika wraz z całą jego zawartością.
 4. Administrator może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

XVIII.            Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie uzupełniająco stosuje się postanowienia KC.
 2. Prawem właściwym dla Umów jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. W celu zalogowania się do Sklepu jednemu Użytkownikowi służy tylko jeden Login.
 5. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia, pomocy technicznej oraz w każdej innej, dowolnej sprawie odbywa się poprzez wiadomości wysyłanych na adres e-mail Administratora.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkowników, którzy korzystają ze Sklepu niezgodnie z jego przeznaczeniem, do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia punktu powyżej przez podmioty trzecie – w tym także Klientów Sklepu niebędących Użytkownikami – Administrator podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, celem ochrony interesu Sklepu.
 8. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej Sklepu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Klientom, podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.
 9. W sytuacji kiedy Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego Konta Użytkownika było powzięcie przez Administratora informacji, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że korzystając ze Sklepu, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z postanowień niniejszego Regulaminu. Usuwanie Konta Użytkownika odbywa się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Login Użytkownika jest używany w jednocześnie przez osoby trzecie, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez jego uprzedniego powiadomienia.
 11. Z uwzględnieniem postanowień rozdziału XIII oraz pkt 8 rozdziału niniejszego wszystkie treści zamieszczone w Sklepie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu bez zgody Administratora.
 12. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Administratorowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 13. Z uwagi na starania Administratora w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Klientów podawanych jako skrzynki kontaktowe, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności Sklepu do wymagań i potrzeb Klientów, w przypadku otrzymania przez Klienta od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Administratora na którekolwiek z posiadanych adresów e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej, w szczególności której intencją jest skłonienie Klienta do zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez Administratora, lub która taki cel chce osiągnąć, Klient powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Administratora, przesyłając otrzymaną wiadomość na adres e-mail Administratora. Klient upoważnia Administratora do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Klienta celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.

Sądowe rozstrzyganie sporów

 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).

 • Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.


Strona korzysta z plików cookies Zobacz

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close